INM

Declarația INM – asigurarea trasabilității măsurărilor

Institutul Naţional de Metrologie (INM) este o instituţie publică subordonată autorităţii centrale de metrologie, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii metrologiei Nr. 19 din 04.03.2016 și a regulamentului de funcționare aprobat de Guvern conform HG nr. 976 din 16.08.2016. Documente referitoare la asigurarea trasabilităţii metrologice a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI).

Misiunea INM constă în elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, menţinerea şi păstrarea Etaloanelor Naţionale, realizarea comparărilor etaloanelor naţionale la nivel regional şi internaţional, precum şi conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naţionale la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru.

În scopul asigurării trasabilităţii metrologice a măsurărilor, INM se conduce de practicile internaţionale existente în organizaţiile regionale de metrologie, și anume: COOMET, organizație la care INM este afiliat, oferind activităţi de diseminare a unităţilor de măsură, prin operaţii de etalonare, sub un Sistem de Management implementat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

Prin prezenta INM declară că trasabilitatea metrologică a măsurărilor este asigurată în conformitate cu criteriile stabilite la aliniatul 2, punctul 1) şi 3a), din Politica ILAC-P10:01/2013 privind asigurarea trasabilităţii şi pune la dispoziţia părţilor interesate toate dovezile după cum urmează:

Audit de laborator (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 4.6 şi 4.14)

INM deţine un Sistem de Management al Calităţii corespondent la prevederile politicilor ILAC şi reglementărilor din forumul tehnic al calităţii din cadrul COOMET. Modalităţile de confirmare că Sistemul de management este adecvat, efectiv implementat şi menţinut eficient se stabilesc atît în baza auditorilor interne cît şi a celor externe. Procedura ce descrie activitatea de audit intern este PG 4.14 INM: Audit intern, ediţia 11 din 05.05.2017. Auditurile interne asigură menţinerea unui Sistem de management fiabil şi conduce la îmbunătăţirea continuă a acestuia.

Auditurile externe se realizează fie prin intermediul Organismului Naţional de Acreditare, MOLDAC, fie în cadrul organizaţiei regionale de metrologie COOMET prin procedura de „Peer Review”. În cadrul „Peer Review” a fost evaluat funcţionalitatea Sistemului de management de către experţi tehnici şi evaluatori recunoscuţi la nivel internaţional, pe baza domeniilor de măsurare: temperaturi, debite şi mărimi ionizante. INM deţine certificat ce confirmă recunoaşterea Sistemului de management cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, Nr. QSF-R27, eliberat la data de 3 iunie 2013, valabil până la data de 9 noiembrie 2017.

Personalul (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.2)

 Modalităţile de asigurare a competenţei personalului implicat în activităţile de diseminare a unităţilor de măsură SI sunt stabilite în procedura PG-5.2 INM: Personal, ediţia 09, din 26.12.2016. Această procedură stabileşte modalitatea de determinare a necesităţii anuale de instruiri sau perfecţionări, de scurtă sau lungă durată, planificarea acestora, întru îndeplinirea unui scop anume în ceea ce priveşte asigurarea trasabilităţii şi diseminării corecte a unităţii de măsură. De asemenea PG se referă la evaluarea competenţei profesionale şi compatibilităţii cu scopurile propuse a colaboratorului. Confirmarea privind competenţa personalului se regăseşte în laborator în dosarul 3.X/D-06 Personal şi conţine: înregistrări a instruirilor interne, certificate obţinute în cadrul instruirilor externe, certificate obţinute în cadrul proiectului TWINNING, schimb de experienţă, participări la comparări PT/ILC, diplome de studii şi altele. Participările la conferinţele de profil internaţionale şi/sau naţionale sunt considerate drept activitate de formare profesională.

Locul de muncă şi condiţiile de mediu (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.3)

INM deţine sistem de aclimatizarea performat - HVAC, care asigură că mediul ambiant nu invalidează rezultatele măsurărilor sau afectează negativ calitatea oricărei măsurări. Sistemul HVAC permite ca mediul de lucru să fie ajustat la cerinţele specifice fiecărei măsurări. Cerinţele tehnice faţă de condiţiile de mediu ce influenţează în mod direct sau indirect calitatea rezultatelor de măsurare/etalonare, sunt menţionate în procedurile de etalonare. Parametrii de mediu care au influenţă asupra calităţii rezultatelor activităţii sunt monitorizaţi şi înregistraţi în decursul desfăşurării etalonării de către mijloace de măsurare automatizate, astfel influenţa factorului uman este minimalizată, pentru a asigura un transfer de date transparent şi credibil. Etalonarea este întreruptă cînd valorile parametrilor menţionaţi sunt în afara limitelor stabilite şi este reluată doar după remedierea condiţiilor de mediu.

Amplasarea etaloanelor este realizată astfel, încît utilizarea unora să nu influenţeze utilizarea altor etaloane, aflate în acelaşi spaţiu. Accesul personalului ne autorizat este stric reglementat şi monitorizat prin înregistrarea personalului neautorizat în registru 3.X/R-03 Registru de evidenţă a persoanelor străine în laborator. Activităţile de mai sus sunt descrise în procedurile generale: PG-5.9 INM: Asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor, ediţia 04, din 18.01.2017; PG-5.8 INM: Manipularea obiectelor de etalonat, ediţia 05, din 20.01.2017; PG-4.4 INM: Tratarea comenzilor și contractelor, ediţia 01, din 10.01.2017.

Metode de etalonare şi metode de validare (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.4)

Modalităţile adoptate în Sistemul de management, privind utilizarea şi validarea metodelor de măsurare, sunt descrise în Manualul Calităţii precum şi în PG elaborate.

Laboratorul utilizează metode standardizate, considerate validate ce sunt descrise în documente normative naţionale şi regionale precum şi în publicaţii internaţionale recunoscute. Metodele de etalonare precum şi validarea aplicaţiilor SOFT dezvoltate de laborator, sunt descrise în PG-5.4 INM: Metode de încercare și etalonare. Selecție, validare și evaluarea incertitudinii estimate, ediţia 01 din 16.01.2017 şi procedurile de etalonare dezvoltate în INM (Lista procedurilor de etalonare este prezentată în anexa 1). În cazul dezvoltării de noi metode de etalonare, laboratorul ia în considerare rezultatele participării la comparări interlaboratoare precum şi măsurări realizate prin diferite metode.

Incertitudinea de măsurare (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.4.6)

Evaluarea şi estimarea incertitudinii de măsurare se realizează în conformitate cu SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011 „Incertitudine de măsurare. Partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995)”.

Bilanţul de incertitudini pentru fiecare mijloc de măsurare etalonat este descris în procedurile de etalonare elaborate, pentru a putea oferi transparenţă în modul de estimarea incertitudinii de măsurare.

Trasabilitatea măsurărilor (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.6)

În Republica Moldova, Institutul Naţional de Metrologie, menţine Etaloane Naţionale (ETN), aprobate prin hotărâri ale ME, la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie. ETN constituie surse de trasabilitate metrologică pentru unităţile de măsură pe care le materializează şi le reproduc. ETN sunt fie realizări primare ale unităţii - situaţie în care acestea sunt comparate direct la realizări internaţionale primare de acelaşi fel, fie realizări secundare - situaţie în care acestea sunt periodic etalonate în raport cu etaloane primare deţinute de BIPM sau de alte Institute Naţionale de Metrologie semnatare ale Aranjamentului de Recunoaştere Reciprocă a Etaloanelor Naţionale şi ale Certificatelor de Etalonare şi de Măsurare al Comitetului Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi, CIPM MRA.

Toate măsurările realizate în laboratoarelor INM sunt trasabile la unităţile Sistemului Internaţional de Unităţi SI, printr-un unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

Modalităţile acceptate de Sistemul de Management al INM, pentru asigurarea trasabilităţii metrologice, prin preluarea unităţilor de măsură sunt în concordanţă cu prevederile politici ILAC P10 :

- de la alte Institute Naţionale de Metrologie sau Institute Desemnate pentru serviciile acoperite de CIPM MRA. Aceste servicii sunt indicate prin includerea logo-ul CIPM MRA pe certificatele de etalonare.

- de la alte Institute Naţionale de Metrologie ale cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat şi este susţinut de dovezi de competenţă (Anexa B din KCDB) pentru cel puţin un CMC conex, dar nu este acoperit în Anexa C a BIPM KCDB sau de CIPM MRA deoarece în CIPM MRA nu este disponibilă categoria specifică de Capabilităţi de Măsurare.

Trasabilitatea metrologică şi capabilităţile de măsurare pe domenii sunt prezentate în anexa 1.

Asigurarea calităţii rezultatelor (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.9)

Modalităţile adoptate de Sistemul de Management pentru asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor sunt stabilite în procedura generală PG-5.9 INM: Asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor, ediţia 04, din 18.01.2017 şi se ia în consideraţie executarea atât a activităţilor în curs de desfăşurare cât şi a planificate cum ar fi supervizarea activităţii de etalonare, prin aplicarea de scheme de ILC/PT cu laboratoare din institute de metrologie similare, verificări intermediare, etalonări replicate, evaluări asistate etc. Confirmarea privind asigurarea controlului calităţii rezultatelor se regăseşte în incinta laboratorului sub formă de rapoarte şi se păstrează în dosarele Sistemului de management.Pentru a vizualiza întregul document click aici .Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala