INM

Declarația INM – asigurarea trasabilității măsurărilor

Institutul Naţional de Metrologie (INM) este o instituţie publică subordonată autorităţii centrale de metrologie, care îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii metrologiei Nr. 19 din 04.03.2016 și a regulamentului de funcționare aprobat de Guvern conform HG nr. 976 din 16.08.2016. Documente referitoare la asigurarea trasabilităţii metrologice a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internaţional de Unităţi (SI).

Misiunea INM constă în elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, menţinerea şi păstrarea Etaloanelor Naţionale, realizarea comparărilor etaloanelor naţionale la nivel regional şi internaţional, precum şi conservarea şi diseminarea unităţilor de măsură legale de la etaloanele naţionale la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru.

În scopul asigurării trasabilităţii metrologice a măsurărilor, INM se conduce de practicile internaţionale existente în organizaţiile regionale de metrologie, și anume: COOMET, organizație la care INM este afiliat, oferind activităţi de diseminare a unităţilor de măsură, prin operaţii de etalonare, sub un Sistem de Management implementat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

Prin prezenta INM declară că trasabilitatea metrologică a măsurărilor este asigurată în conformitate cu criteriile stabilite la aliniatul 2, punctul 1) şi 3a), din Politica ILAC-P10:01/2013 privind asigurarea trasabilităţii şi pune la dispoziţia părţilor interesate toate dovezile după cum urmează:

Audit de laborator (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 4.6 şi 4.14)

INM deţine un Sistem de Management al Calităţii corespondent la prevederile politicilor ILAC şi reglementărilor din forumul tehnic al calităţii din cadrul COOMET. Modalităţile de confirmare că Sistemul de management este adecvat, efectiv implementat şi menţinut eficient se stabilesc atît în baza auditorilor interne cît şi a celor externe. Procedura ce descrie activitatea de audit intern este PG 4.14 INM: Audit intern, ediţia 11 din 05.05.2017. Auditurile interne asigură menţinerea unui Sistem de management fiabil şi conduce la îmbunătăţirea continuă a acestuia.

Auditurile externe se realizează fie prin intermediul Organismului Naţional de Acreditare, MOLDAC, fie în cadrul organizaţiei regionale de metrologie COOMET prin procedura de „Peer Review”. În cadrul „Peer Review” a fost evaluat funcţionalitatea Sistemului de management de către experţi tehnici şi evaluatori recunoscuţi la nivel internaţional, pe baza domeniilor de măsurare: temperaturi, debite şi mărimi ionizante. INM deţine certificat ce confirmă recunoaşterea Sistemului de management cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, Nr. QSF-R27, eliberat la data de 3 iunie 2013, valabil până la data de 9 noiembrie 2017.

Personalul (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.2)

 Modalităţile de asigurare a competenţei personalului implicat în activităţile de diseminare a unităţilor de măsură SI sunt stabilite în procedura PG-5.2 INM: Personal, ediţia 09, din 26.12.2016. Această procedură stabileşte modalitatea de determinare a necesităţii anuale de instruiri sau perfecţionări, de scurtă sau lungă durată, planificarea acestora, întru îndeplinirea unui scop anume în ceea ce priveşte asigurarea trasabilităţii şi diseminării corecte a unităţii de măsură. De asemenea PG se referă la evaluarea competenţei profesionale şi compatibilităţii cu scopurile propuse a colaboratorului. Confirmarea privind competenţa personalului se regăseşte în laborator în dosarul 3.X/D-06 Personal şi conţine: înregistrări a instruirilor interne, certificate obţinute în cadrul instruirilor externe, certificate obţinute în cadrul proiectului TWINNING, schimb de experienţă, participări la comparări PT/ILC, diplome de studii şi altele. Participările la conferinţele de profil internaţionale şi/sau naţionale sunt considerate drept activitate de formare profesională.

Locul de muncă şi condiţiile de mediu (SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.3)

INM deţine sistem de aclimatizarea performat - HVAC, care asigură că mediul ambiant nu invalidează rezultatele măsurărilor sau afectează negativ calitatea oricărei măsurări. Sistemul HVAC permite ca mediul de lucru să fie ajustat la cerinţele specifice fiecărei măsurări. Cerinţele tehnice faţă de condiţiile de mediu ce influenţează în mod direct sau indirect calitatea rezultatelor de măsurare/etalonare, sunt menţionate în procedurile de etalonare. Parametrii de mediu care au influenţă asupra calităţii rezultatelor activităţii sunt monitorizaţi şi înregistraţi în decursul desfăşurării etalonării de către mijloace de măsurare automatizate, astfel influenţa factorului uman este minimalizată, pentru a asigura un transfer de date transparent şi credibil. Etalonarea este întreruptă cînd valorile parametrilor menţionaţi sunt în afara limitelor stabilite şi este reluată doar după remedierea condiţiilor de mediu.

Amplasarea etaloanelor este realizată astfel, încît utilizarea unora să nu influenţeze utilizarea altor etaloane, aflate în acelaşi spaţiu. Accesul personalului ne autorizat este stric reglementat şi monitorizat prin înregistrarea personalului neautorizat în registru 3.X/R-03 Registru de evidenţă a persoanelor străine în laborator. Activităţile de mai sus sunt descrise în procedurile generale: PG-5.9 INM: Asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor, ediţia 04, din 18.01.2017; PG-5.8 INM: Manipularea obiectelor de etalonat, ediţia 05, din 20.01.2017; PG-4.4 INM: Tratarea comenzilor și contractelor, ediţia 01, din 10.01.2017.

Metode de etalonare şi metode de validare (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.4)

Modalităţile adoptate în Sistemul de management, privind utilizarea şi validarea metodelor de măsurare, sunt descrise în Manualul Calităţii precum şi în PG elaborate.

Laboratorul utilizează metode standardizate, considerate validate ce sunt descrise în documente normative naţionale şi regionale precum şi în publicaţii internaţionale recunoscute. Metodele de etalonare precum şi validarea aplicaţiilor SOFT dezvoltate de laborator, sunt descrise în PG-5.4 INM: Metode de încercare și etalonare. Selecție, validare și evaluarea incertitudinii estimate, ediţia 01 din 16.01.2017 şi procedurile de etalonare dezvoltate în INM (Lista procedurilor de etalonare este prezentată în anexa 1). În cazul dezvoltării de noi metode de etalonare, laboratorul ia în considerare rezultatele participării la comparări interlaboratoare precum şi măsurări realizate prin diferite metode.

Incertitudinea de măsurare (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.4.6)

Evaluarea şi estimarea incertitudinii de măsurare se realizează în conformitate cu SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011 „Incertitudine de măsurare. Partea 3: Ghid pentru exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995)”.

Bilanţul de incertitudini pentru fiecare mijloc de măsurare etalonat este descris în procedurile de etalonare elaborate, pentru a putea oferi transparenţă în modul de estimarea incertitudinii de măsurare.

Trasabilitatea măsurărilor (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.6)

În Republica Moldova, Institutul Naţional de Metrologie, menţine Etaloane Naţionale (ETN), aprobate prin hotărâri ale ME, la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie. ETN constituie surse de trasabilitate metrologică pentru unităţile de măsură pe care le materializează şi le reproduc. ETN sunt fie realizări primare ale unităţii - situaţie în care acestea sunt comparate direct la realizări internaţionale primare de acelaşi fel, fie realizări secundare - situaţie în care acestea sunt periodic etalonate în raport cu etaloane primare deţinute de BIPM sau de alte Institute Naţionale de Metrologie semnatare ale Aranjamentului de Recunoaştere Reciprocă a Etaloanelor Naţionale şi ale Certificatelor de Etalonare şi de Măsurare al Comitetului Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi, CIPM MRA.

Toate măsurările realizate în laboratoarelor INM sunt trasabile la unităţile Sistemului Internaţional de Unităţi SI, printr-un unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

Modalităţile acceptate de Sistemul de Management al INM, pentru asigurarea trasabilităţii metrologice, prin preluarea unităţilor de măsură sunt în concordanţă cu prevederile politici ILAC P10 :

- de la alte Institute Naţionale de Metrologie sau Institute Desemnate pentru serviciile acoperite de CIPM MRA. Aceste servicii sunt indicate prin includerea logo-ul CIPM MRA pe certificatele de etalonare.

- de la alte Institute Naţionale de Metrologie ale cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat şi este susţinut de dovezi de competenţă (Anexa B din KCDB) pentru cel puţin un CMC conex, dar nu este acoperit în Anexa C a BIPM KCDB sau de CIPM MRA deoarece în CIPM MRA nu este disponibilă categoria specifică de Capabilităţi de Măsurare.

Trasabilitatea metrologică şi capabilităţile de măsurare pe domenii sunt prezentate în anexa 1.

Asigurarea calităţii rezultatelor (conform SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 alin. 5.9)

Modalităţile adoptate de Sistemul de Management pentru asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor sunt stabilite în procedura generală PG-5.9 INM: Asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor, ediţia 04, din 18.01.2017 şi se ia în consideraţie executarea atât a activităţilor în curs de desfăşurare cât şi a planificate cum ar fi supervizarea activităţii de etalonare, prin aplicarea de scheme de ILC/PT cu laboratoare din institute de metrologie similare, verificări intermediare, etalonări replicate, evaluări asistate etc. Confirmarea privind asigurarea controlului calităţii rezultatelor se regăseşte în incinta laboratorului sub formă de rapoarte şi se păstrează în dosarele Sistemului de management.Pentru a vizualiza întregul document click aici .

detalii
 • 51

  Accesări: 37. Publicat:1863
  detalii
 • Etalonarea echipamentelor în domeniul volumelor – instruire organizată de EURAMET

 • Scrisoare de mulțumire din partea vicepreședintelui COOMET

  Accesări: 27. Publicat:07.11.2017
  detalii
 • Accesări: Publicarea primelor tabele CMC în domeniul lungimi pentru INM-MD. Publicat:02.03.2018
  detalii
 • INM asigură calitatea rezultatelor măsurărilor

  Accesări: 23. Publicat:02.11.2017
  detalii
 • Ședința de lucru cu reprezentanții proiectului „Suport pentru cadrul infrastructurii calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

  29

  Accesări: 37. Publicat:23.02.2018
  detalii
 • Ședința Consiliului Tehnico-Științific al INM

  Accesări: 21. Publicat:23.02.2018
  detalii
 • Ședința anuală a comitetului tehnic al EURAMET în domeniul radiațiilor ionizante

  Accesări: 1175. Publicat:1846
  detalii
 • Lansarea Proiectului „Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”

  Accesări: 1845. Publicat:06.02.2018
  detalii
 • Evaluarea eficienței proiectului european de asistență bugetară în domeniul implementării DCFTA în Republica Moldova

  Accesări: 32. Publicat:13.10.2017
  detalii
 • Accesări: . Publicat:01.02.2018
  detalii
 • Evaluarea Sistemului de Management al INM

  Accesări: 35. Publicat:23.01.2018
  Evaluarea Sistemului de Management al INM

  Accesări: 25. Publicat:25.09.2017
  detalii
 • /">detalii
 • Analiza de Management a Sistemului de Management al Calității din cadrul INM

  Accesări: 23. Publicat:1822
  detalii
 • 1822

  Accesări: Ordin cu privire la retragerea Certificatului de desemnare Nr.SNM MD 006/007:20014 din 19 septembrie 2014. Publicat:19.01.2018
  detalii
 • Cercetările EURAMET contribuie la monitorizarea schimbărilor climatice

  Accesări: . Publicat:36
  detalii
 • Consolidarea continuă a capacităților specialiștilor INM

  Accesări: 47. Publicat:27.11.2017
  Participarea INM la cea de-a 7-a ședință a grupului de lucru pe materiale de referință din cadrul НТКМетр și cea de-a 22-a şedinţă a Comitetului Tehnic C.T. 1.12 „Materiale de Referință” din cadrul COOMET

  Accesări: 25. Publicat:18.09.2017
  detalii
 • /">detalii
 • 29

  Accesări:
 • Optimizarea statelor de personal INM

  Accesări: 29. Publicat:07.09.2017
  detalii
 • . Publicat:24.11.2017
  detalii 04.09.2017
 • Publicarea primelor tabele CMC în domeniul lungimi pentru INM-MD

  Accesări: . Publicat:03.11.2017
  detalii
 • Cercetare & Inovare METROLOGIA PENTRU SĂNĂTATE

  Accesări: 28. Publicat:02.11.2017
  detalii
 • INM – gazda ședinței CT 4 al COOMET

  709

  Accesări: 29. Publicat:01.11.2017
  detalii
 • 30

  Accesări: 36. Publicat:20.10.2017
  detalii
 • Evaluarea Sistemului de Management al Calității implementat de Institutul Național de Metrologie

  Accesări: 1742. Publicat:18.10.2017
  detalii
 • Participarea Institutului Național de Metrologie la cea de-a 22-a ședința a Comitetului Tehnic COOMET CT 1.6 „Mase și Mărimi Derivate”

  Accesări: . Publicat:17.10.2017
  detalii
 • Evaluarea eficienței proiectului european de asistență bugetară în domeniul implementării DCFTA în Republica Moldova

  Accesări: 32. Publicat:13.10.2017
  detalii
 • Participarea Institutului Național de Metrologie la cea de-a 11-a întrunire a Comitetului Tehnic TC 1.3 „Electricitate și magnetism”din cadrul COOMET

  24

  Accesări: 23. Publicat:
 • Ședința Consiliului Tehnico - Științific al INM

  Accesări: 24. Publicat:06.07.2017
  detalii
 • detalii
 • Evaluarea Sistemului de Management al INM

  26.06.2017

  Accesări: 25. Publicat:25.09.2017
  detalii
 • 20.06.2017

  Accesări: 1735. Publicat:21.09.2017
  detalii
 • Participarea Institutului Național de Metrologie la cea de-a 14-a întrunire a Comitetului tehnic TK 1.4 ,, Debite lichide și debite gaze” din cadrul COOMET

  Accesări: 33. Publicat:20.09.2017
  detalii
 • Distincție pentru merite deosebite în metrologie D-lui Vasile CODIȚA

  Accesări: 21. Publicat:12.06.2017
  detalii
 • Ședința Consiliului Tehnico - Științific al INM

  Accesări: 36. Publicat:19.09.2017
  Ședința Consiliului Tehnico - Științific al INM

  Accesări: 36. Publicat:07.06.2017
  detalii
 • /">detalii
 • 26.05.2017

  Accesări: 29. Publicat:07.09.2017
  detalii
 • 25.05.2017
 • INM anunță instruiri

  Accesări: 19. Publicat:25.05.2017
  detalii
 • 1717

  Accesări: 32. Publicat:04.09.2017
  detalii
 • Participarea la şedinţa comitetului tehnic (CT) 1.7 „Fotometrie şi Radiometrie”

  Accesări: 22. Publicat:19.05.2017
  detalii
 • Cercetare & Inovare METROLOGIA PENTRU SĂNĂTATE

  21

  Accesări: 31. Publicat:
 • Aderarea INM la Organizația Europeană de Metrologie - EURAMET

  Accesări: 21. Publicat:19.05.2017
  detalii
 • detalii
 • Atelier de lucru privind consolidarea capacităților colaboratorilor ME, precum și a instituțiilor subordonate

  Accesări: 709. Publicat:31.07.2017
  detalii
 • 1707
 • Noi schimburi de experiență INM-BRML (România)

  Accesări: 23. Publicat:13.07.2017
  Conferința de finalizare a Proiectului ,, Asistență pentru Republica Moldova în procesul de implementare DCFTA’’

  Accesări: 34. Publicat:28.04.2017
  detalii
 • /">detalii
 • Vizita de lucru INM – India (Maharashtra, Nashik)

  28.04.2017

  Accesări: 25. Publicat:12.07.2017
  detalii
 • 27.04.2017

  Accesări: 1699. Publicat:12.07.2017
  detalii
 • 1696
 • Ședința Consiliului Tehnico - Științific al INM

  Accesări: 24. Publicat:07.04.2017
  detalii
 • Vizită de lucru INM - DRML, Craiova

  Accesări: 23. Publicat:1685
  detalii
 • 22

  Accesări:
 • În atenția producătorilor și importatorilor mijloacelor de măsurare legale.

  Accesări: 22. Publicat:24.03.2017
  detalii
 • . Publicat:20.06.2017 detalii
 • Studiu de cercetare SC 007: 2016 ,, Determinarea erorii frecvenții de ieșire cu utilizarea diferitor metode a reproducerii semnalului de frecvență’’

  Accesări: 1676. Publicat:16.06.2017
  detalii
 • Activitate din cadrul Proiectului Twining

  Accesări: 20. Publicat:16.03.2017
  detalii
 • Accesări: . Publicat:12.06.2017
  detalii
 • Distincție pentru merite deosebite în metrologie D-lui Vasile CODIȚA

  Accesări: 21. Publicat:12.06.2017
  detalii
 • Ședința Consiliului Tehnico - Științific al INM

  Accesări: 27. Publicat:07.06.2017
  La mulți ani de 8 martie!

  Accesări: 20. Publicat:07.03.2017
  detalii
 • /">detalii
 • Curs de stagiere „Norme și recomandări relevante privind cantităţile nominale ale produselor preambalate ”

  Accesări: 1668. Publicat:07.06.2017
  detalii
 • Participarea INM Moldova la concursul internațional ”The Best Young Metrologist of COOMET 2017”

  Accesări:
 • Scrisoare de mulțumire din partea MOLDAC

  Accesări: 26. Publicat:02.03.2017
  detalii
 • . Publicat:26.05.2017 detalii
 • Participarea INM Moldova la Comitetului Tehnic 1.9 ,,Radiații Ionizante și Radioactivitate” din cadrul COOMET

  Accesări: 1665. Publicat:25.05.2017
  detalii
 • 21.02.20171663
 • Cea de-a 7 reuniune a Comitetului de Coordonare din cadrul proiectului Twinning

  Accesări: 36. Publicat:14.02.2017
  detalii
 • Aderarea INM la Organizația Europeană de Metrologie - EURAMET

  Accesări: 21. Publicat:19.05.2017
  detalii
 • Un nou succes al Institutului Național de Metrologie

  Accesări: 27. Publicat:
 • SC 031:2016 ” Determinarea influenţei variaţiei temperaturii mediului ambiant în limitele 21 ± 3 °c asupra erorii de măsurare a sistemului de duze critice”

  Accesări: 20. Publicat:07.02.2017
  detalii
 • detalii
 • Studiu de cercetare SC 004:2016 ”Determinarea acceleraţiei gravitaţionale la locul de conservare şi reproducere a ER 04:2014”.

  Accesări:
 • Licitatie Publica cu privire la achizitionarea serviciilor de calibrare nr. 45/17

  Accesări: 22. Publicat:06.02.2017
  detalii
 • . Publicat:03.05.2017 detalii
 • Studiu de cercetare SC 009: 2016 ,, Determinarea erorii de măsurare a ETN-04-12 cu utilizarea a două metode diferite: metoda diferențială și metoda diferenței pe două canale ’’

  Accesări: 1294. Publicat:Susţinerea tezei de master
  detalii
 • 1293
 • Colaborare instituțională între INM și MOLDAC

  Accesări: 25. Publicat:23.01.2017
  detalii
 • Echipament nou, proiect dotarea laboratoarelor INM

  Accesări: 19. Publicat:27.04.2017
  Echipament nou, proiect dotarea laboratoarelor INM

  Accesări: 28. Publicat:20.01.2017
  detalii
 • /">detalii Ședința de lucru
 • Schimb de experiență în domeniul evaluării conformității mijloacelor de măsurare și a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată

  Accesări: 22. Publicat:11.04.2017
  detalii
 • Încheierea Proiectului TWINNING

 • SC 001:2016 ”„Cercetarea celei mai bune poziţii de măsurare a comparatoarelor de masă automate”

  Accesări: 20. Publicat:09.01.2017
  detalii
 • Accesări: 25. Publicat:07.04.2017
  detalii
 • Determinarea stabilității calibratorului ETR 32-15/1 în regimul de generare a semnalelor electrice

  Accesări: 24. Publicat:02.01.2017
  detalii
 • Accesări: . Publicat:26
  detalii
 • Studiul de cercetare SC 008:2016 ”Determinarea stabilităţii reproducerii tensiunii 10 V şi 1,018 V a ETN 04-12”

  Accesări: 22. Publicat:24.03.2017
  detalii
 • Accesări: 22. Publicat:24.03.2017
  detalii
 • Studiul de cercetare SC 001:2016 ”Determinarea instabilităţii anuale de producere a unităţii de măsură KERMA în aer.”
 • Studiu de cercetare SC 016:2016 ”Determinarea stabilității multimetrului ETR 32-15/3 în regimul de măsurare a semnalelor electrice”

  Accesări:
 • Studiul de cercetare SC 001:2016 ”Determinarea instabilităţii anuale de producere a unităţii de măsură KERMA în aer.”

  Accesări: 24. Publicat:12.12.2016
  detalii
 • . Publicat:16.03.2017 detalii
 • Activități desfășurate în cadrul Acordurilor bilaterale BRML - INM (Moldova) și INM (România) - INM(Moldova)

  Accesări: 35. Publicat:13.03.2017
  detalii
 • Determinarea influenţei condiţiilor de mediu asupra reproducerii unităţii de măsură a presiunii

  Accesări: 30. Publicat:05.12.2016
  detalii
 • Accesări: . Publicat:07.03.2017
  detalii
 • Publicarea primelor tabele CMC în dozimetrie pentru INM-MD

  Accesări: 32. Publicat:29.11.2016
  detalii
 • 122721
 • O nouă misiune în cadrul Proiectului Twining

  Accesări: 21. Publicat:21.02.2017
  detalii
 • Totalizarea activităților desfășurate in cadrul Proiectului Twinning

  Accesări: 24. Publicat:16.11.2016
  detalii
 • /">1223

  Accesări: 31. Publicat:17.02.2017
  detalii
 • Vizită de stiudiu la PTB, Germania

  Accesări: 36. Publicat:14.02.2017
  detalii
 • SC 029:2016 ,,Determinarea influenței variației temperaturii lichidului asupra debitmetrelor din componeța ETN 07-15”

  Accesări: 09.11.2016. Publicat:13.02.2017
  detalii
 • SC 031:2016 ” Determinarea influenţei variaţiei temperaturii mediului ambiant în limitele 21 ± 3 °c asupra erorii de măsurare a sistemului de duze critice”

  Accesări:
 • O noua misiune din cadrul proiectului Twining

  Accesări: 170. Publicat:28.10.2016
  detalii
 • . Publicat:1218 detalii
 • Licitatie Publica cu privire la achizitionarea serviciilor de calibrare nr. 45/17

 • Reuniunea a 18-a a directorilor Institutelor Naționale de Metrologie și a reprezentanților de stat.

  Accesări: 25. Publicat:25.10.2016
  detalii
 • Accesări: 22. Publicat:06.02.2017
  detalii
 • Activitățile din cadrul Proiectului Twining continuă…

  Accesări: Institutul Național de Metrologie a fost gazda celei de-a XXI-a ședință a Comitetului Tehnic COOMET CT 1.6 “Mase și mărimi derivate“. Publicat:25.01.2017
  detalii
 • Acord de colaborare între INM și Czech metrology institute (CMI)

  Accesări: 31. Publicat:20.10.2016
  detalii
 • SC 036:2016 „Determinarea stabilităţii în timp a indicaţiilor Etalonului Naţional al unității de măsură a densităţii lichidelor ETN 11-16”

  Accesări: 27. Publicat:1214
  Activitățile din cadrul proiectului Twining, continuă

  Accesări: 51. Publicat:17.10.2016
  detalii
 • /">detalii
 • 07.10.2016

  1212

  Accesări: 28. Publicat:20.01.2017
  detalii
 • SC 011:2016: ,,Determinarea stabilității în timp a etaloanelor de rezistență electrică cu valoare nominală a rezistenţei de 1Ω”

  Accesări: 24. Publicat:
  detalii
 • 841

  Accesări: 24. Publicat:09.01.2017
  detalii
 • 24

  Accesări: 23. Publicat:28.09.2016
  detalii
 • /">SC 001:2016 ”„Cercetarea celei mai bune poziţii de măsurare a comparatoarelor de masă automate”

  Accesări: 20. Publicat:09.01.2017
  detalii 838
 • Studiu de cercetare SC 006:2016 ”Determinarea stabilității frecvenței de ieșire 5, 10 MHz pentru Etalonul Național al unității de Timp și Frecvență ETN 05-12 și contribuția acesteia asupra incertitudinii de măsurare ”.

  Accesări: 20.09.2016. Publicat:26.12.2016
  detalii
 • 08.09.2016

  Accesări: 835. Publicat:19.12.2016
  detalii
 • Activități din cadrul Proiectului Twining

  Accesări: În atenția operatorilor economici!. Publicat:15.12.2016
  detalii
 • 833

  Accesări: 24. Publicat:12.12.2016
  detalii
 • Activități din cadrul Proiectului Twining

  Accesări: 27. Publicat:08.12.2016
  detalii
 • Determinarea influenţei condiţiilor de mediu asupra reproducerii unităţii de măsură a presiunii

  Accesări: 30. Publicat:05.12.2016
  detalii
 • Determinarea abaterii temperaturii punctului de rouă/îngheţ, cercetarea deviaţiei în timp a indicaţiilor higrometrului

  Accesări: 33. Publicat:01.12.2016
  detalii
 • Publicarea primelor tabele CMC în dozimetrie pentru INM-MD

  Accesări: 828. Publicat:29.11.2016
  detalii
 • 826
 • Anunt de participare la Licitatia Publica nr. 638/16

  Accesări: 67. Publicat:23.11.2016
  detalii
 • 823
 • INM își extinde domeniul de Acreditare

  Accesări: 823. Publicat:18.11.2016
  detalii
 • Totalizarea activităților desfășurate in cadrul Proiectului Twinning

  822

  Accesări: 24. Publicat:16.11.2016
  detalii
 • Cercetarea Bazei Naționale de Etaloane a INM

  Accesări: 27. Publicat:
  detalii
 • Vizită de stiudiu la PTB, Germania

  Accesări: 25. Publicat:09.11.2016
  detalii
 • Training în cadrul proiectului Twinning
 • 26

  Accesări:
 • Training în cadrul proiectului Twinning

  Accesări: 26. Publicat:31.05.2016
  detalii
 • . Publicat:28.10.2016 detalii
 • Reuniunea a 18-a a directorilor Institutelor Naționale de Metrologie și a reprezentanților de stat.

  Accesări: 815. Publicat:25.10.2016
  detalii
 • Noi schimburi de experiență ale INM cu DRML-Timișoara

  Accesări: . Publicat:25.10.2016
  detalii
 • Institutul Național de Metrologie a fost gazda celei de-a XXI-a ședință a Comitetului Tehnic COOMET CT 1.6 “Mase și mărimi derivate“

  Accesări: 27. Publicat:22.10.2016
  20 Mai 2016, Ziua Mondială a Metrologiei

  Accesări: 30. Publicat:19.05.2016
  detalii
 • /">detalii
 • Acord de colaborare între INM și Czech metrology institute (CMI)

  Accesări:
 • Twinning Steering Committee meeting

  Accesări: 22. Publicat:18.05.2016
  detalii
 • . Publicat:20.10.2016 detalii
 • Activitățile din cadrul proiectului Twining, continuă

  Accesări: 51. Publicat:
  detalii
 • Întrevedere cu reprezentanţii proiectului DCFTA

  Accesări: 24. Publicat:04.05.2016
  detalii
 • Impactul legislației din domeniul metrologiei asupra comerțului cu UNIUNEA EUROPEANĂ

  Accesări: 28.04.2016. Publicat:07.10.2016
  detalii
 • Ședința a 17-a a Comitetului Tehnic pe metrologie legală TK2 în cadrul COOMET

  26.04.2016

  Accesări: 21. Publicat:05.10.2016
  detalii
 • Sedința de închidere a activității 2.6 din cadrul proiectului Twinning

  799

  Accesări: 23. Publicat:30.09.2016
  detalii
 • Proiectul Twinning continuă

 • Vizită de lucru în laboratoarele Institutului Național de Metrologie

  Accesări: 16. Publicat:15.04.2016
  detalii
 • Accesări: 23. Publicat:28.09.2016
  detalii
 • Audit extern-supravegherea domeniilor acreditate anterior

  Accesări: . Publicat:20
  detalii
 • Anunț de participare la Licitația Publică

  Accesări: 26. Publicat:07.04.2016
  detalii
 • INM a participat la cea de-a 6-a ședință a grupului de lucru pe materiale de referință din cadrul НТКМетр și cea de-a 21-a şedinţă a Comitetului Tehnic CT 1.12 „Materiale de Referință” din cadrul COOMET

  30

  Accesări: 793. Publicat:20.09.2016
  detalii
 • În atenția operatorilor economici!

  Accesări:
 • Training privind organizarea comparărilor de competenţă pe domeniul mase

  Accesări: 22. Publicat:04.04.2016
  detalii
 • . Publicat:787 detalii 04.03.2016
 • Întrevedere cu reprezentanţii proiectului DCFTA

  Evaluarea documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în conformitate cu cerinţele ISO/IEC 17025

  Accesări: 29. Publicat:27
  detalii
 • În atenția operatorilor economici!

  Accesări: 51. Publicat:07.09.2016
  Programele comparărilor la nivel naţional

  Accesări: 16. Publicat:16.02.2016
  detalii
 • /">detalii
 • Ședința 22 a Comitetului Tehnic Forumul Calității COOMET

  Accesări: 26. Publicat:
 • Infrastructura calităţii în contextul implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător

  Accesări: 22. Publicat:12.02.2016
  detalii
 • detalii
 • Anunț de participare la Licitația Publică

  Accesări:
 • Cercetarea etaloanelor din componenţa Bazei Naţionale de Etaloane gestionate de Institutul Naţional de Metrologie pe parcursul anului 2015

  Accesări: 50. Publicat:05.02.2016
  detalii
 • . Publicat:23.08.2016 detalii
 • Traning în cadrul proiectului Twinning

  Accesări: 19. Publicat:19.08.2016
  detalii
 • 749

  Accesări: 111. Publicat:03.08.2016
  detalii
 • Activități din cadrul Proiectului Twinning

  Accesări: . Publicat:26
  detalii
 • Şedinţa Comitetului Tehnic COOMET CT 1.10“Termometria şi termofizica“ a avut loc la Institutul Naţional de Metrologie

  Accesări: 23. Publicat:19.07.2016
  detalii
 • 17

  Accesări: 47. Publicat:08.07.2016
  detalii
 • Instruirea potențialilor evaluatori tehnici asupra cerințelor tehnice în conformitate cu standardul ISO/IEC 17025:2005 cu accent special pe domeniul mase

  Accesări:
 • 17

  Accesări: 47. Publicat:08.07.2016
  detalii
 • Accesări: 15. Publicat:13.10.2015
  detalii
 • . Publicat:07.07.2016 detalii
 • Etalonarea Bazei Naționale de Etaloane

  Accesări: Iniţierea comparării suplimentare în domeniul de măsurare a masei. Publicat:05.07.2016
  detalii
 • Iniţierea comparării în domeniul spectrofotometriei

  Accesări: 18. Publicat:21.08.2015
  detalii
 • 668
 • O nouă misiune în cadrul proiectului Twinning

  Accesări: 668. Publicat:28.06.2016
  detalii
 • 18
 • Vizită de lucru la Institutul Federal de Metrologie METAS și la MBW

  Accesări: Comparare națională inter-laboratoare în domeniul mărimi dimensionale. Publicat:23.06.2016
  detalii
 • Comparare națională inter-laboratoare în domeniul mărimi dimensionale

  Accesări: 14. Publicat:24.07.2015
  detalii
 • /">Aprobarea Nomenclatorului unificat și tarifele serviciilor publice

  Accesări: 26. Publicat:17.07.2015
  detalii Calitatea iluminatului public – învățăm din greșeli
 • Mesaj de felicitare cu Ziua Mondială a Metrologiei

  Accesări:
 • Calitatea iluminatului public – învățăm din greșeli

  Accesări: 27. Publicat:08.07.2015
  detalii
 • . Publicat:660 detalii
 • 660

  Accesări: Concursul COOMET ”The Best Young Metrologist of COOMET 2015”.. Publicat:25.05.2016
  detalii
 • Concursul COOMET ”The Best Young Metrologist of COOMET 2015”.

  Accesări: 18. Publicat:26.06.2015
  detalii
 • /">Conferința dedicată Zilei Mondiale a Metrologiei cu genericul „Măsurările într-o lume dinamică”

  Accesări: 23. Publicat:20.05.2016
  detalii
 • 20 Mai 2016, Ziua Mondială a Metrologiei

  20

  Accesări: 30. Publicat:19.05.2016
  detalii
 • 14

  Accesări:
 • Activitatea INM în cadrul organizaţiei regionale COOMET

  Accesări: 14. Publicat:02.06.2015
  detalii
 • . Publicat:18.05.2016 detalii
 • Institutul Național de Metrologie anunță organizarea cursurilor de instruire pe domeniul presiuni

  Accesări: 22. Publicat:16.05.2016
  detalii
 • Institutul Național de Metrologie inițiază o comparare inter-laboratoare pe domeniul mase

  Accesări: 18. Publicat:10.05.2016
  detalii
 • Întrevedere cu reprezentanţii proiectului DCFTA

  Accesări: 24. Publicat:04.05.2016
  detalii
 • Noua Lege a Metrologiei

  Accesări: 20. Publicat:28.04.2016
  Participarea la ședința a-19-a a Comitetului Tehnic din cadrul Organizației regionale COOMET, TC 3.1 ,,Forumul Calității”

  Accesări: 23. Publicat:08.05.2015
  detalii
 • /">detalii
 • Seminar în cadrul proiectului Twinning

  Accesări: 642. Publicat:26.04.2016
  detalii
 • Ședinţa comitetului tehnic CT 1.1 „Metrologia generală” din cadrul COOMET

  Accesări: 15. Publicat:22.04.2016
  detalii
 • Vizită de lucru în laboratoarele Institutului Național de Metrologie

  Accesări: 16. Publicat:15.04.2016
  detalii
 • Training în cadrul proiectului Twinning

  Accesări: 25. Publicat:12.04.2016
  detalii
 • Decizia Colegiului Civil, Comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie cu privire la mijlocul de măsurare radar ISKRA VIDEO

  Accesări: 20. Publicat:11.04.2016
  detalii
 • Şedinţă de lucru cu Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC

  Accesări: 66. Publicat:07.04.2016
  detalii
 • Întrevedere cu reprezentanţii proiectului Twinning

  Accesări: 30. Publicat:06.04.2016
  detalii
 • Training privind organizarea comparărilor de competenţă pe domeniul mase

  Accesări: 22. Publicat:04.04.2016
  detalii
 • Noul director general al Institutului Naţional de Metrologie, Anatolie Melenciuc, a fost prezentat echipei

  Accesări: 32. Publicat:
 • detalii
 • Legislaţia în domeniul Metrologiei
 • Evaluarea documentaţiei Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în conformitate cu cerinţele ISO/IEC 17025

  Accesări: 27. Publicat:
 • Descrieri de model a mijloacelor de masurare 2018
 • detalii
 • Nomenclatorul entitatilor detinatoare de Avize tehnice de inregistrare

 • /">Programele comparărilor la nivel naţional

  Accesări: 16. Publicat:16.02.2016
  detalii
 • Laboratorul ”Debite și volume”
 • Laboratorul ”Radiații ionizante”

 • /">Cercetarea etaloanelor din componenţa Bazei Naţionale de Etaloane gestionate de Institutul Naţional de Metrologie pe parcursul anului 2015

  Accesări: 50. Publicat:05.02.2016
  detalii
 • Activităţile în cadrul proiectului Twinning continuă

  Accesări: 25. Publicat:27.01.2016
  detalii
 • Seminar în cadrul proiectului Twinning “Organizarea comparărilor inter- laboratoare la nivel naţional“

  Accesări: 24. Publicat:10.12.2015
  detalii
 • Programul de Dezvoltare Strategică
 • "Vizită de studiu” în cadrul Proiectului Twinning “Consolidarea domeniilor de standardizare şi metrologie, conform celor mai bune practici din statele membre ale UE”

  Accesări:
 • Declaratia – angajament a Directorului INM privind politica calitatii
 • . Publicat:23.11.2015 detalii
 • Şedinţa Comitetului Tehnic COOMET CT 1.10“Termometria şi termofizica“ a avut loc la Institutul Naţional de Metrologie

  Accesări: 23. Publicat:03.11.2015
  detalii
 • Program de activitate al Institutului
 • Accesări:
 • Programul de Dezvoltare Strategică
 • Program de activitate al Institutului
 • Declaratia privind buna guvernare
 • Raport de activitate a Institutului
 • Programele comparărilor
 • Regulament CTS
 • Întrebări/Răspunsuri
 • . Publicat: detalii
 • Participarea la şedinţele Comitetelor Tehnice în cadrul COOMET

  Accesări: 15. Publicat:13.10.2015
  detalii
 • Şedinţa Consiliului Tehnico-Ştiinţific

  Accesări:
 • Încercări metrologice în scopul aprobării de model
 • . Publicat:12 detalii
 • Formulare

 • /">Iniţierea comparării suplimentare în domeniul de măsurare a masei

 • Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare
 • Accesări: 16. Publicat:04.09.2015
  Comparari /">detalii
 • Elaborarea a documentelor normative tehnice
 • Institutul Naţional de Metrologie a participat la cea de-a XX-a Şedinţă a Comitetului Tehnic COOMET CT 1.6 „ Mase şi mărimi derivate”

 • Recunoasterea rezultatelor etalonarilor/verificarilor metrologice ale MM, efectuate in alte tari
 • Accesări: 23. Publicat:17.08.2015
  detalii
 • Expertiza metrologică a proiectelor de documente normative

 • /">Finalizarea primei etape a proiectului TWINNING

  Accesări: 22. Publicat:
 • Misiunea
 • detalii
 • Seminarele în cadrul proiectului twining continuă

  Accesări:
 • . Publicat:30.07.2015 Cooperare /">detalii
 • Reguli de prezentare a articolelor
 • Accesări: 18. Publicat:24.07.2015
  detalii
 • Comparare națională inter-laboratoare în domeniul mărimi dimensionale

  Accesări:
 • Misiunea
 • Colegiul de redactie
 • Adresa redactie
 • Cooperare
 • Reguli de prezentare a articolelor
 • Revista
 • Plasarea publicitatii in Revista Metrologiei
 • Oferta revistei Metrologie
 • . Publicat:24.07.2015 detalii
 • Proiectul TWINNING continuă

  Accesări:
 • Plasarea publicitatii in Revista Metrologiei
 • . Publicat:
 • Formulare
 • detalii
 • /">

 • Registrul produselor certificate
 • Accesări: 15. Publicat:10.07.2015
  detalii
 • Calitatea iluminatului public – învățăm din greșeli

  Accesări: 27. Publicat:08.07.2015
  Registrul produselor certificate
 • /">detalii
 • Contacte
 • Accesări: 18. Publicat:02.07.2015
  detalii
 • Concursul COOMET ”The Best Young Metrologist of COOMET 2015”.

  Accesări: 18. Publicat:26.06.2015
  detalii
 • Proiectul TWINNING ”Consolidarea capacităților instituționale în domeniul standardizării și metrologiei”

  Accesări: 16. Publicat:17.06.2015
  detalii
 • Participarea la ședința 25 –a Comitetului COOMET

  Accesări: 20. Publicat:08.06.2015
  detalii
 • Retrospectivă – Ziua Metrologiei

 • Istoric
 • Accesări: . Publicat:21.05.2015
  detalii
 • Comunicate de presă
 • Activitatea INM în cadrul Organizaţiei Regionale COOMET

  Accesări: 16. Publicat:13.05.2015
  detalii
 • Organigrama INM
 • Domenii de Activitate
 • Accesări: 23. Publicat:08.05.2015
  detalii
 • Declarația INM – asigurarea trasabilității măsurărilor
 • EURAMET
 • Accesări: 17. Publicat:
 • WELMEC
 • detalii
 • Coomet
 • EURAMET
 • WELMEC
 • EASC
 • OIML (BIML)
 • EASC
 • Relatii bilaterale


 • Baner metrologie aplicata
  Baner metrologie legala