INM

Conducerea INM

Șef Direcție Metrologie Legală Teodor BÎRSA

Curriculum vitae
Informații personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Bîrsa Teodor
022 903 104
[email protected]
moldovean
26 decembrie 1952
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Noiembrie 2016 - prezent
Șef Direcție Metrologie Legală
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activităților pe domeniile Metrologie Legală.
Februarie 2013 - Noiembrie 2016
Director Metrologie Legală
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activităților pe domeniile Metrologie Legală.

2004 -2013
Şef sector SNE
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Adminsitrarea activităților pe domeniile Metrologie Legală, Metrologie Aplicată, Evaluarea conformității produselor, verificări metrologice, etc.

2002 - 2004
Specialist-coordonator al sectorului SNE
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Gestionarea Sistemului Naţional de Etaloane

1997 - 2002
Inspector-metrolog
Centrul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Exercitarea controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor

1992 – 1997
Director adjunct
Centrul de Metrologie şi Automatizare al AŞ a RM
Organizarea şi supervizarea activităţii Centrului

1988 -1992
Şef sector asigurare tehnică a experimentelor
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞ a RM
Organizarea, supervizarea şi participarea la deservirea tehnică (reparare, ajustare) şi verificarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor

1983- 1988
Inginer superior
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞ a RM
Deservirea tehnică (reparare, ajustare) a mijloacelor de măsurare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
1970 - 1975
Inginer în tehnica electronică, Specialitatea: aparate cu semiconductori
Institutul Politehnic Chişinău, Electrofizică.
2002
Instruirea auditorilor de laborator. INSM - EOTC
2003
Verificator metrolog în domeniul sistemelor de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. DSM al RM
2004
Verificator metrolog în domeniul sistemelor de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul DSM al RM
2005
Instruire în domeniul metrologiei legale. DSM al RM
2006
Training on practical implementation of ISO 17025 requirements DGZP
2007
Auditori interni ai SMC conform ISO 19011:2004 INSM
Cursuri pentru experţi în standardizare. INSM
Elaborarea SMC conform ISO 9001:2000 INSM
Instruirea auditorilor de laborator. INSM - EOTC
2011
Procesul de standardizare în organizaţie, companie, firmă. Ghid pentru implementare. INSM
2012
Internal Auditing and Management Review with reference to ISO/IEC 19011:2011. VSL
2013
Etalonarea mijloacelor de măsurare în domeniul mărimilor electromagnetice. INM România
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C1 C2 C1
A1 A1 A2 A2 A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala