INM

Conducerea INM

Șef Direcție Metrologie Aplicată Constantin BORDIANU

Curriculum vitae
Informații personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Bordianu Constantin
022 903 103
[email protected]
moldovean
24 decembrie 1979
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Noiembrie 2016- prezent
Șef Direcție Metrologie Aplicată
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind cercetarea și mentenanța a etaloanelor naționale
Aprilie 2013 - Noiembrie 2016
Director Metrologie Aplicată
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind cercetarea și mentenanța a etaloanelor naționale

Iunie 2010 – Aprilie 2013
Şef Serviciu Metrologie Aplicată
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind verificarea și etalonarea mijloacelor de măsurare

Septembrie 2005 - Mai 2010
Şef laborator Mărimi Termice
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea laboratorului și realizarea lucrărilor de verificări şi etalonări a mijloacelor de măsurare din domeniul mărimilor termice şi umiditate

August 2004 - Septembrie 2005
Specialist în sectorul cercetări și măsurări a mărimilor termotehnice și fizico - chimice Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Realizarea lucrărilor de verificări şi etalonări a mijloacelor de măsurare din domeniile debite lichide şi gaze, mărimi termice, presiuni

2005 – prezent
Lector
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
Învățămînt

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
2012 - prezent
Doctorantură în științe inginerești
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

2004 – 2005
Masterat
Specialitatea „Metrologie, Standarde, Control şi certificarea producţiei”
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

2000 – 2004
Inginer licențiat
Specialitatea „Metrologie, Standarde, Control şi certificarea producţiei”
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

1995 – 2000
Specialitatea „Maşini, aparate şi acţionări electrice”
Colegiul Politehnic din orașul Bălţi
2005
Măsurarea mărimilor termotehnice (debite lichide şi gaze, mărimi termice, presiuni):
INSM Metrologia Legală:
Serviciul Standardizare şi Metrologie al RM
2007
Auditori interni a Sistemului de Management al Calităţii: COOMET, INSM
2008
Elaborarea sistemului de management al calităţii conform SM SR EN ISO 9001-2000: INSM
2010
Respectarea cerinţelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
Auditori interne ISO 19011:2004
Cursuri de perfecţionare în domeniul mărimilor termice: Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
Cursuri de instruire în domeniul volum: Ucrmetrteststandart în comun cu PTB, Germania, Kiev, Ucraina
2011
Cursuri de perfecţionare în domeniul presiuni: Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
2014
Cursuri de instruire în domeniul mărimi termice.
Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
Cursuri de aplicare a EN ISO/CEI 17025: Proiect Twining (MOLDAC)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C1 C1 C1
A1 B1 A1 A1 A1
A1 B1 A1 A1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala