INM

Conducerea INM

Manager calitate Alexandra CRUDU

Curriculum vitae
Informații personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Crudu Alexandra
022 903 122
[email protected]
moldoveancă
19 iulie 1989
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Octombrie 2014 - prezent
Manager calitate
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Implementarea, gestionarea, menţinerea şi dezvoltarea continuă a sistemului de management.
August 2013 – Octombrie 2013
Inginer laboratorul „Mărimi dimensionale”
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Realizarea lucrărilor de etalonare a mijloacelor de măsurare din domeniul mărimilor dimensionale.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
2013 - prezent
Master în științe inginerești.
Specialitatea ,,Inginerie și Managementul Calității”
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică.


2009 - 2013
Inginer licențiat – Inginerie și activități inginerești.
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică.


2005 - 2009
Metrologie, Calificare – tehnician.
Colegiul Politehnic din Chișinău.
2014

Evaluarea și exprimarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de etalonări.
Politica privind trasabilitatea măsurărilor. INM, Chișinău

Metode de etalonare a aparatelor pentru măsurarea mărimilor dimensionale.
Evaluarea incertitudinii de măsurare. INM, București.
2013

Auditori, sisteme de management al calității în laboratoarele de încercări/etalonări. Mișcarea Română pentru Calitate (MRC)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C1 C1 B2 B2 B2
C1 C1 B2 B2 B2
A1 A1 A1 A1 A1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala