INM

Conducerea INM

Vicedirector Serghei CEAPA

Curriculum vitae
Informații personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Ceapa Serghei
022 903 102
[email protected]
moldovean
15 aprilie 1971
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Ianuarie 2017 – prezent
Vicedirector
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților de cercetare în domeniul metrologiei
Iulie 2016 – prezent
Expert, Proiectul ”Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”
Elaborarea analizei de reformare a infrastructurii calității:
Gradul de pregătire privind semnarea Aranjamentului EA-MLA
2015 - prezent
Membru al Consiliului de Conducere
Agenţiea Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP)
Misiunea ANACIP constă în dezvoltarea și promovarea culturii calităţii în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice și coeziunii sociale în Republica Moldova.
2014 – ianuarie 2017
Director tehnic
“TehLabService”SRL, Chișinău
Planificarea activităților metrologice în companie
2016 – aprilie 2016
Expert, Proiectul ”Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”
Elaborarea analizei de impact cu privire la punerea în aplicare a directivelor europene transpuse în legislația națională
2011 - 2014
Director științific
Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, Chișinău, str. E. Coca, 28
Coordonarea și planificarea activităților metrologice.
2012 - 2012
Consultant
United Nations Development Programme in Moldova, Republica Moldova
Suport a Ministerului Economiei (ME) al Republicii Moldova în implementarea Acordului de Lider Schimb (DCFTA).
2002 - 2009
Șef serviciu metrologie
Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, Chișinău, str. E. Coca, 28
Planificarea activităților metrologice
1998 – 2002
Inginer
„Tehnogaz-Grup” SRL, Republica Moldova
Lucrări principale – montarea, proiectarea şi darea în exploatare a sistemelor de evidenţă a gazelor naturale.

1996 - 1997
Inginer, economist - consultant
International Business & Technical Consultants, Inc. (IBTCI), Republica Moldova
pregătirea pachetului de documente pentru privatizarea întreprinderii
1994 – 1995
CONTROL OPERATION PROCEDURE (COP)
Price Waterhouse Co, Republica Moldova
Angajat în departamentul de control al procedurilor în punctele de colectare a cererilor contra bonurilor patrimoniale.
1993–1995
Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

Catedra de optică şi spectroscopie în cadrul facultăţii de fizică la USM. Efectuarea lucrărilor experimentale şi de cercetare în cadrul proiectului ”Rezonator”, cercetarea cristalelor utilizate la lasere

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
2011 – prezent
Școala Doctorală
Specialitatea: 05.11.16. Aparate, sisteme și metode de măsurare, informare, control şi diagnostic
Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)


1988 - 1993
Facultatea: Fizică; Specialitatea – Inginer - fizician
Universitatea de Stat din Moldova (USM).ACCA – Raportării financiare și administrația fiscală
INSM – Certificarea sistemelor de management al calității.
EOTC – Instruirea auditorilor al sistemelor de management.
TUVQUALITY – Standardele internaţionale ISO seria 9000:2000. Metodologia elaborării sistemelor de management al calităţii.
COOMET – Filosofia dezvoltării şi implementării sistemelor de management al calităţii conform ISO 17025 în laboratoarele de etalonări şi încercări.
Institutul de Metrologie din Cehia - Curs teoretic in domeniul presiunilor.
INTERSTUDIA – cursuri de limba engleză.
DGZIP- curs practic de implementare a ISO 17025.
ORGANISATION DEVELOPMENT INTERNATIONAL (PTY) LTD, PROF DEVELOPMENT INSTITUTE, JAPAN – The 20 keys. Training workshop.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C2 C2 C2
B2 B2 B2 B2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat


detalii
 • Informatii generale
 • Echipa INM
 • Conducerea INM
 • Comunicate de presă
 • Organigrama INM
 • Domenii de Activitate
  • Declarația INM – asigurarea trasabilității măsurărilor
  • Relatii Internationale
  • Contacte


  • Baner metrologie aplicata
   Baner metrologie legala