INM

Despre OCP-INM

        Despre OCP-INM

Organismul de Evaluare a Conformității  (OCP-INM) este creat în cadrul INM, în scopul realizării evaluării conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale, în conformitate cu  cerințele HG nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare” și HG nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările ulterioare aprobate prin HG nr. 1043 din 13.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”. 

        - Ordinul de creare a OCP-INM

Pentru realizarea funcțiilor și drepturilor sale OCP-INM colaborează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu alte organizaţiişiinstituţii publice, cu societatea civilă, precum şi cu organizațiile regionale și internaţionale în domeniul metrologiei.

        Misiunea OCP-INM

Misiunea OCP-INM constă în asigurarea respectării cerințelor pe care trebuie să le satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau dării lor în folosință pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate și siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.

      Organizarea activității OCP-INM

OCP-INM  este o subdiviziune structurală a INM.Conducerea OCP - INM este exercitată de către Conducătorul OCP - INM, numit în şi eliberat din funcţie prin Ordin al Directorului INM. În lipsa Conducătorului, funcţiile acestuia sunt exercitate de managerul Sistemului de Management al Calității (SMC) al OCP-INM. Personalul OCP-INM este cooptat din rândurile colaboratorilor INM, în calitate de experți și experți tehnici, în baza contractelor de colaborare.

        Acreditări

Organismul de Evaluare a Conformității (OCP-INM) este acreditat de Centru Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) .

Domeniile de acreditare (pdf)

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala